පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ශක්තිය

 , සෙඩ් සාමාන්යාධිකාරී රොජර් "අපි AODI ඉදි නිසා, අප AODI පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන, අලෙවි, අධි තාක්ෂණ ව්යාපාර සංවර්ධනය වන බව පැහැදිලි ස්ථාවරය ඇති".

සෑම විටම පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන අවධානය යොමු කර ඇත, එම නිසා අප ආර් පිහිටුවීමට සහ ඩී නිපදවන ලද්දකි දී, පමණක් නොව, ෂෙන්සෙන් හා ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ පමණක් නොව ගැනයි. 2017 වන තෙක්, අප 30000 ඒකක ධාරිතාව හා උසස් තාක්ෂණය තබා ගැනීමට 100+ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන දශක බල සැපයුම අත්දැකීම් සහිත කාර්ය ඇත.

ලෝක සිතියම

 


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!