• banner01
  • 2-03
  • banner02
  • banner03
  • banner04
  • 5-01

ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തു അടുത്ത ആണ്?

ഹങ്ഴൌ് അഒദി ഇലക്ട്രോണിക് നിയന്ത്രണ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് .( "അഒദി ചാർജർ") ഹങ്ഴൌ് സ്ഥിതി, ചൈന ലും വൈദ്യുതി ൽ ദശാബ്ദങ്ങളായി ജോലി എന്ന് അനുഭവം ജനങ്ങളുടെ ഒരു ശക്തമായി പ്രചോദിതരാകും. തൊഴിലാളി ടീം, ന് വ്യവസായ ബാറ്ററി ചാർജറുകളും വച്ച് ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മാതാക്കൾ ഒന്നാണ്.

കൂടുതലറിവ് നേടുക

ഉല്പന്നങ്ങൾ കേന്ദ്രം

കൂടുതൽ

അഒദി ചാർജർ ചാർജ് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ വേൾഡ്

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഈടാക്കുന്നത് പരിഹാരങ്ങൾ

ശക്തമായ & ഡി ദൃഢത;
വിപുലമായ ആർ ആൻഡ് ഡി ടെക്നോളജി;
നൂറുകണക്കിന് ഗവേഷണ സ്റ്റാഫ്;
റിച്ച് പവർ സപ്ലൈ അനുഭവം;
കൂടുതലറിവ് നേടുക
ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!